Penzion21

Accommodation

In our guest house we offer you for now accommodation in 4 smaller but extraordinary furnished rooms, including own bathroom and toilet. 3 double rooms and 1 room with 4 beds. Each room is designed in a different style, so everyone can choose. In addition, all rooms are equipped with TV, minibar and kettle. The price for accommodation icludes breakfast, wifi, storage of a bike in a bike room and parking for your car.

In season 9.4. - 1.11. 2020

  Price per night for
1 person 2 people 3 people 4 people 1 cot
Čokoláda 900 CZK 1 380 CZK - - 400 CZK*
Rozmarný 900 CZK 1 380 CZK - - -
Selský 900 CZK 1 380 CZK - - 400 CZK*
Kostička - 1 380 CZK 1 890 CZK 2 390 CZK -

 

*It is possible to add a cot to the rooms Selský and Čokoláda but the rooms are then less spacious. We can happily send you a photo of the rooms with an added cot and will prepare the room for you once we have received a written confirmation that you agree with it.

Reservations for a single night CANNOT be made in writing or via phone. Only in person and if there is a room free. An additional fee of CZK 200/room is added when staying for a single night. Thank you for understanding.

Children under 3 years for a flat fee of 200 CZK per stay. Without bed.

There is no possibility for pets (any kind and any size).

Check in 14.00

Check out 10.30

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:


1) Klient má právo kdykoliv potvrzenou rezervaci zrušit 1 měsíc před datem příjezdu bez stornopoplatků písemně mailem.
Na pozdější storna se vztahují následující podmínky:
30 - 15 dnů před příjezdem   25% z celkové ceny ubytování
14 - 7 dnů před příjezdem   50% z celkové ceny ubytování
6 - 2 dny před příjezdem   80% z celkové ceny ubytování
1 den před příjezdem   100% z celkové ceny ubytování
2) V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.
3) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu II. je objednavatel povinen tyto důvody doložit.
4) V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
5) Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí způsobem, jenž určí objednavatel (v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou, atd.) a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
6) Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky,  vrací klientovi zpět částku převyšující storno.


Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1) Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.
2) Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.
3) Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

1)Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 1. října 2013.
2) Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.
3) Storno podmínky se vztahují pouze na  potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).
4) Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).
5) Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

Village of the Year 2014 in the Ústí Region

The village Růžová won a yellow ribbon in the competition Village of the Year in the Ústí Region.

Lookout tower of the Year 2018

Na základě vyhlášené ankety Klubu přátel rozhleden se pyšní Růženka titulem Rozhledna roku 2018.

Penzion 21, 405 02 Růžová 121, Mobil: +420 721 641 737, Tel.: +412 520 759, email: info@penzion21.cz

design by GRASR.cz, code by Pro-idea s.r.o.